Професионалистът с магическа пръчица


Контактът ѝ с децата се оп­­ре­де­­­­­ля от търпеливо и щедро сърце. Ква­ли­фи­ци­ра­на, опитна и целенасочена, но съ­ще­в­ре­­менно гри­­­жовна и открита за но­ви весели идеи, госпожа Му­евлуева с изобретателност пре­о­д­о­­­ля­ва въз­ник­налите зат­руд­­­нения и предизвиква у децата не пос­лушание, а желание за сът­руд­ни­чество.

В свободното си време обича да готви и играе шах.  

Думите с които се описва: близост, невинност, обич

Кратка автобиография
  • Айше Муевлуева
  • +359893736662
  • a_muevlueva@drujba.org
  • магистър "Предучилищна педагогика"; бакалавър "Публична администрация", курс "Интерактивни методи за позитивно възпитание"
  • 5 години