Образователни дейности в предучилищна възраст

ПЪРВА ГРУПА (2-3 ГОДИНИ)- ОТ МАЛКИТЕ КРАЧКИ КЪМ ГОЛЕМИТЕ СКОКОВЕ

"Аз мога сам"

През периода на плавна адаптация и отрицание, в детската градина се отключват и процесите на социална изява. Обчението протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации за разпределени в образователни направления. За тази възрастова група минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане е 11 с продължителност от 15 до 20 минути. На този етап от обучението си малчуганите постепенно увеличават броя на използваните думи и формулират кратки прости изречения – децата умеят да назовават пълното си собствено име и възрастта си, както и имената на членовете на семейството си, разбират общоприети изрази и използват стандартни думи (поздрави, извинения, благодарности). От особена важност е, още в тази ранна възраст, у детето да се развие интерес към книгата и четенето. Стремим се да увлечем малките слушат,чрез увлекателни приказки. Децата на тригодишна възраст броят до три, различават „едно“ и „много“ и могат да сравняват малки предметни групи. Създаваме у децата представа за основните фигури и техните названия. Тъй като усвояването на знания преминава през личния, сетивен опит, в детска градина „Дружба“ с удоволствие се отдаваме на изследване на височината на предметите и тяхното местоположение. Емоционална е проявата на интерес към всичко, което заобикаля детето. В първа група задоволяваме любопитството на малките по отношение на околния свят – те описват себе си, посочват близките си приятели, изразяват привързаност към членове на семейството. Вече се демонстрират предпочитания към облекло и играчки, към място за игра и съиграчи. Детето може да назовава домашни животни и техните малки, плодове и зеленчуци някои природни картини. Специалистите в детска градина „Дружба“ насърчават индивидуалността и подпомагат развитието й, но също градят социални умения – за споделяне на играчки и пособия, активност в общи игри и спазване на правилата им. Обръщаме сериозно внимание на усвояването на хигиенни навици и познаването на средствата за хигиена. Никога не е твърде рано да се положи начало на самоувереността и себеизразяването –децата са способни да заучат няколко кратки песни, да изпълняват ритмични движения в кръг и в редица - хванати за ръце и един зад друг, а също и да маршируват на подходяща музика. Заниманията с изкуство в детска градина „Дружба“ са обогатени в специализирания кабинет по музика.
четири пъти седмично по 30 минути
Обучението по Безопасност на движението по пътищата се осъществява според Годишен план-програма, съобразена с възрастовите характеристики на децата, чрез игрови подход, както и чрез дейностите по всички направления на обучение.

НАБЛИЖАВА ВРЕМЕ ЗА УЧИЛИЩЕ!

ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРАТА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ?
втора група (4 годишни)

"Вече мога да броя до пет!"

Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите е 13. Вече може да назовава някои роднински връзки, както и имената на възрастните в детската градина. Взаимодействието дете-учител е по-лесно, тъй като разбира инструкции и може да опише с прости думи действията си. В разговорите си използва базов речник, като описва минали и бъдещи събития.
"Какво е това?", "Защо е така?"- стават често задавани въпроси, на които малчуганите разбират отговорите в практически занимания. Препоръчителни за тази възраст са книжките със стихчета, рими и гатанки, които в ЧДГ" Дружба" учим наизуст за да развиваме паметта. Драматизацията на приказките на голямата сцена дава възможност на децата накратко да преразкажат съдържанието и опишат героите на мама и тате.
-"Моята играчка е по-хубава от твоите две!" - "Аз, пък съм по-висока от теб!"
"Аз съм близо до тази пързалка и далеч от лошото куче".
"Какво ще закусвам утре сутрин, мамо?" Обичам лятото, защото ходим на море!", "Аз съм момче, а ти си момиче!"
С тези изречения, те навлизат в света на математиката и околния свят - могат да определят мястото си, да правят сравнения за дължина, височина, а също и да разпознава частите на денонощието. Чрез заниманията по музика децата добиват визуална представа за музикални инструменти - цигулка и пиано.
трета група (5 годишни)

"Аз и моето семейство"

Образователният процес в предучилищна възраст включва дейности, чрез които детето се запознава с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност. На тази възраст детето може да назовава своята национална принадлежност и адрес. Има изградена речева култура на общуване, като използва правилен език. Може да описва литературни герои изпълнява изразително определен художествен текст; чрез измислените от него игри се превъплъщава се в ролята на герой от позната приказка. Чрез заниманията по математика придобива знания и умения за ориентиране във времето и пространството; различава геометрични фигури.
В процеса на самоутвърждаване и общуване, на преден план изпъкват семейните и ценности - осъзнава семейните отношения и проявява привързаност към близкото обкръжение. В разговорите с околните умее да спазва етичните правила за общуване, като изслушва, проявява толерантност и доверие към събеседниците си. Организираните посещения на природни забележителности спомагат за затвърждаване на знанията, свързани с природата и нейното опазване.
В ситуациите по изобразително изкуство децата изгржадат усет за комбинация на цветове и форми; рисуват по фантазии образи на приказни и музикални герои, създават илюстрации. През този период е особено важно да бъде стимулирана неговите фантазия и творческа изява като украсява за празници и измисля декори за театър, композира пана. В конструктивно-техническата дейност децата придобиват самостоятелност в занатията по сособствен замисъл, насърчаваме ги да подбират и комбинират подходящи и разнообразни материали и инструменти. Следвайки инструкциите на учителите, децата също могат да моделират и конструират по схема или картинка.
В трета група, фината моторика е добре развита и децата могат да режат с ножица по права, крива и начупена линии. Кламерите, пластилин и сламки са любимите пособия, с които умело боряват и свързват елементи.
четвърта група 6 годишни

"В първи клас ще бъда аз!"

Преходът от предучилищен към училищен живот преминава от игрова към водеща учебна дейност. Нагледно-образното мислене плавно се замества със словесно-логическото. Детето вече осъзнава и може да оцени собствените си действия; има конкретна представа за социалната роля на ученик. Взаимодействието с учители и ученици обогатява сферата на общуване и придобива увереност. Проявява толерантност и емпатия към околните. В края на етапа от предучилищна подготовка, детето може да съставя по-сложни изречения, разпознава буквите като ги асоциира с познати лица и предмети. С огромен ентусиазъм всички участват в драматизиране на приказки и разкази. Пресъздаването на литературни произведения е под формата на импровизация чрез използването на невербална комуникация. Основите на математическото - логическо мислене са изградени. Детето вече може да брои до десет- в прав и обратен ред, да сравнява обекти, а също и предмети по тежест. Умее да моделира по образец познати геометрични фигури, ориентира се в дните и сезоните, като ги подрежда последователно. В новата си социална роля на бъдещ ученик, детето вече има изградена представа за училището - класна стая, чин, дъска и учебни пособия. От съществено значение е и осъзнаването и спазването на правилата за поведение в различни ситуации - при пресичане, в ресторант, в училище. Формирането на екокултура в предучилищна възраст е част от образователния процес, тъй като тя определя избора на поведение и собствената нагласа към заобикалящата ги среда. Учителите в ЧДГ „Дружба“ стремят да направят децата съпричастни към проблемите на съвременното общество и да изградят гражданско съзнание у тях, увеличавайки инициативите, ориентирани към включване на децата в дейности с екологична насоченост. Част от тези дейности включват еднодневни посещения на ферми, разговори с хората, които се грижат за животните; празник на открито, игра в природата с природни материали и т.н.

Сега съм в детска градина, но в кое училище любимо ще отида догодина?

УЧЕНИК ЩЕ БЪДА АЗ В 1.КЛАС

Годишен план-програма по БДП 2022-2023