Образователни дейности в предучилищна възраст

ПЪРВА ГРУПА (3-4 ГОДИНИ)

"Аз мога сам"

За тази възрастова група минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации е 11, с продължителност от 15 до 20 минути. На този етап от обучението си малчуганите постепенно увеличават броя на използваните думи и формулират кратки прости изречения; децата умеят да назовават пълното си собствено име и възрастта си, както и имената на членовете на семейството си; разбират общоприети изрази и използват стандартни думи (поздрави, извинения, благодарности). От особена важност е, още в тази ранна възраст, у детето да се развие интерес към книгата и четенето. Стремим се да увлечем малките слушатели чрез кратки, разбираеми приказки. Децата на тригодишна възраст броят до три, различават „едно“ и „много“ и могат да сравняват малки предметни групи. Създаваме у децата представа за основните фигури и техните названия. Тъй като усвояването на знания преминава през личния, сетивен опит, в детска градина „Дружба“ с удоволствие се отдаваме на изследване на височината на предметите и тяхното местоположение. Емоционална е проявата на интерес към всичко, което заобикаля детето. Задоволяваме любопитството на малките по отношение на околния свят – те описват себе си, посочват близките си приятели, изразяват привързаност към членове на семейството. Вече се демонстрират предпочитания към облекло и играчки, към място за игра и съиграчи. Детето може да назовава домашни животни и техните малки, плодове и зеленчуци, някои природни картини. Специалистите в детска градина „Дружба“ насърчават индивидуалността и подпомагат развитието й, но също градят социални умения – за споделяне на играчки и пособия, активност в общи игри и спазване на правилата им. Обръщаме сериозно внимание на усвояването на хигиенни навици и познаването на средствата за хигиена. Полагаме начало на самоувереността и себеизразяването – децата са способни да заучат няколко кратки песни, да изпълняват ритмични движения в кръг и в редица, а също и да маршируват на подходяща музика.
пет пъти седмично по 30 минути
Първа група - 1 път седмично по 20 минути; Втора група - 2 пъти седмично по 20 минути; Трета група - 3 пъти седмично по 30 минути; Четвърта група - 4 пъти седмично по 30 минути.
Първа и Втора група - 1 път седмично по 20 минути; Трета група - 3 пъти седмично по 30 минути; Четвърта група - 4 пъти седмично по 30 минути.
Първа и Втора група - 2 пъти седмично по 20 минути; Трета и Четвърта група - 2 пъти седмично по 30 минути.
Първа група - 1 път седмично по 20 минути; Втора група - 2 пъти седмично по 20 минути, Трета и Четвърта група - 2 пъти седмично по 30 минути.
Първа и Втора група - 1 път седмично по 20 минути; Трета и Четвърта група - 2 пъти седмично по 30 минути.
Първа и Втора група - 3 пъти седмично по 20 минути; Трета и Четвърта група - 3 пъти седмично по 30 минути.
Обучението по Безопасност на движението по пътищата се осъществява според Годишен план-програма, съобразена с възрастовите характеристики на децата, чрез игрови подход, както и чрез дейностите по всички направления на обучение.

НАБЛИЖАВА ВРЕМЕ ЗА УЧИЛИЩЕ!

ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРАТА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ?
втора група (4 - 5 години)

"Вече мога да броя до пет!"

Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите е 13, с продължителност от 15 до 20 минути. Детето вече може да назовава някои роднински връзки, както и имената на възрастните в детската градина. Взаимодействието "дете - учител" е по-продуктивно, тъй като малките могат да разбират инструкции и да опишат с прости думи своите действия. В разговорите си детето използва базов речник, като описва минали и бъдещи събития. "Какво е това?" и "Защо?" стават често задавани въпроси, на които даваме отговори чрез практически занимания. Препоръчителни за тази възраст са книжките със стихчета, рими и гатанки. Упражняваме паметта, като учим кратки реплики броилки и римушки наизуст. Драматизацията на приказки мотивира децата да преразкажат съдържанието на мама и тате, да опишат героите, да изразят предпочитания. "Аз съм по-висок!", "Обичам лятото", "Близо съм до пързалката и далече от лошото куче", "Аз съм момче, ти си момиче." - с тези изречения децата навлизат неусетно в изучаването на Математика и Околен свят: могат да определят мястото си, да правят сравнения за дължина и височина, да разпознават частите на денонощието. В заниманията по музика придобиват визуална представа за някои инструменти - цигулка и пиано.
трета група (5 - 6 години)

"Аз и моето семейство"

Образователният процес в предучилищна възраст включва дейности, чрез които детето се запознава с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност. На тази възраст детето може да назовава своята национална принадлежност и адрес. Има изградена речева култура на общуване. Може да описва литературни герои; изпълнява изразително определен художествен текст; чрез измислените от него игри се превъплъщава в ролята на герой от позната приказка. В заниманията по математика придобива знания и умения за ориентиране във времето и пространството; различава геометрични фигури. В процеса на самоутвърждаване и общуване, на преден план изпъкват семейните ценности - осъзнава семейните отношения и проявява привързаност към близкото обкръжение. В разговорите с околните умее да спазва етичните правила за общуване, като изслушва, проявява толерантност и доверие към събеседниците си. Организираните посещения на природни забележителности спомагат за затвърждаване на знанията, свързани с природата и нейното опазване. В ситуациите по изобразително изкуство децата изграждат усет за комбинация на цветове и форми; рисуват по фантазии, образи на приказни и музикални герои, създават илюстрации. През този период е особено важно да бъде стимулирана фантазията и творческата изява - заедно украсяваме за празници, измисляме декори за театър. В конструктивно-техническата дейност децата придобиват самостоятелност, насърчаваме ги да подбират и комбинират разнообразни материали и инструменти. Следвайки инструкциите на учителите, децата също могат да моделират и конструират по схема или картинка. В трета група, фината моторика е добре развита и децата могат да режат с ножица по права, крива и начупена линии. Кламерите, пластилин и сламки са любимите пособия, с които умело боряват и свързват елементи.
четвърта група (6 - 7 години)

"В първи клас ще бъда аз!"

Преходът от предучилищен към училищен живот представлява преминаване от игрова към водеща учебна дейност. Нагледно-образното мислене плавно се замества от словесно-логическото. Детето вече осъзнава и може да оцени собствените си действия и има конкретна представа за социалната роля на ученик. В ПГ6-годишни се стремим да създадем увереност и емоционална готовност за постъпване в първи клас. В края на етапа от предучилищната подготовка детето може да съставя по-сложни изречения, разпознава буквите, като ги асоциира с познати лица и предмети; с голям ентусиазъм се включва в драматизации на приказки и разкази. Основите на математическото-логическо мислене са изградени, детето вече може да брои до десет - в прав и обратен ред; да сравнява обекти по тежест; да моделира по образец познати геометрични фигури; подрежда в последователност дните на седмицата и сезоните. Формирането на екокултура и култура на придвижване е съществена част от образователния процес, тъй като определя избора на поведение и собствената нагласа на детето към заобикалящата го среда. Учителите от детска градина "Дружба" се стремят да направят децата съпричастни към проблемите на съвременното общество, като предлагат участие в инициативи с екологична и благотворителна насоченост.

Сега съм в детска градина, но в кое училище ще отида догодина?

УЧЕНИК ЩЕ БЪДА АЗ В 1.КЛАС

Годишен план-програма по БДП 2022-2023